m206x6.jpg (135371 bytes) Palapas at Miramar. January 31, 2000