m205x3.jpg (52938 bytes) Shari and Carmen wait for sunset at San Blas.   February 5, 2000