m129x5.jpg (41696 bytes) Shari, Ann and Jim awaiting pizza at Casa Manana.   January 29, 2000