m122x1.jpg (89418 bytes)Beach at Mazatlan.   January 22, 2000