M107X3.JPG (37124 bytes)RV park at San Carlos.  January 7, 2000