B126X1.jpg (66067 bytes) Laguna de Sontecomapan, near Catamaco, Veracruz, January 26, 2001