B123X1.jpg (57889 bytes) Traffic jam near Veracruz, January 23, 2001