S6290003ChLi.jpg (42908 bytes) Chocolate Lily,Valdez, AK - 29 June 2002