Q7090125HoPu.jpg (58841 bytes) Horned Puffin, near Valdez, AK - 9 July 2002